Donatie

Giften en schenkingen

Een origineel verjaardagscadeau?
Een onverwachte financiële meevaller?

Een extra gift aan de Vrienden is altijd goed besteed! U kunt gebruik maken van het formulier op deze pagina of u kunt direct een bedrag storten op ING rekening NL39INGB0001357803. Uw gift zal worden gebruikt ten bate van ons actuele project.

Periodieke gift
Misschien wilt u voor een langere periode een regelmatige gift doen? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U mag een periodieke gift aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U doet de periodieke gift aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De Vereniging Vrienden van Blijdorp heeft de ANBI-status.
 • De ANBI of vereniging levert u geen tegenprestatie voor de gift.
 • U moet de periodieke gift laten vastleggen bij de notaris of via een schriftelijke overeenkomst tussen u en de instelling of vereniging.

Periodieke gift

Voor het opstellen van een schriftelijke overeenkomst met de Vereniging Vrienden van Blijdorp kunt u een formulier gebruiken dat u van de website van de belastingdienst kunt downloaden. Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de Vrienden. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren. Meer info: https://www.belastingdienst.nl

Huisnotaris biedt hulp
Wilt u uw periodieke gift liever vastleggen bij een notaris? Of heeft u andere vragen over het doen van een gift of een nalatenschap? Onze vereniging heeft een ‘huisnotaris’. Deze notaris is verbonden met onze vereniging en brengt een belangrijk stuk kennis in over onder andere schenkingen en nalatenschappen. We zijn heel blij dat notaris Helma Leonhard-Strien zich voor de Vrienden beschikbaar stelt. Helma Leonhard-Strien is al meer dan 30 jaar werkzaam bij Kooijman Autar te Rotterdam (notarissen, juristen en adviseurs). Met het kantoor van mw. Leonhard-Strien is afgesproken dat voor de leden en voor de vereniging geen kosten aan de schenkingen zijn verbonden. Wel is de afspraak dat het minimaal een bedrag van 100 euro per jaar moet betreffen, omdat anders de opmaak van een akte niet echt zinvol is. Meer informatie over Kooijman Autar vindt u op de website van het kantoor.

Bij vragen kunt u natuurlijk ook altijd ons secretariaat bellen of mailen.

Alvast hartelijk dank!

ANBI
De Vereniging Vrienden van Blijdorp is een ANBI-instelling: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een rechtspersoon die met haar activiteiten en vermogen voor ten minste 90% het algemeen belang dient. Om als ANBI aangemerkt te worden dient de betreffende instelling aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Voordelen van een ANBI

Een ANBI heeft verschillende belastingvoordelen:

Voorwaarden

Om als ANBI aangemerkt te worden dient de betreffende instelling aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • de ANBI mag geen winstoogmerk hebben; wel mag zij onder bepaalde voorwaarden commerciële activiteiten ontplooien;
 • de ANBI en de bij de ANBI betrokken personen moeten aan bepaalde integriteitseisen voldoen. Zo mogen de instelling en de mensen die daarbij betrokken zijn niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld;
 • er moet sprake zijn van een gescheiden vermogen. Dat wil zeggen dat een bestuurderof beleidsbepaler niet over het vermogen van de ANBI mag beschikken alsof het zijn/haar eigen vermogen is;
 • een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de realisering van haar doelstelling;
 • de beleidsbepalers van de ANBI mogen slechts een onkostenvergoeding ontvangen voor gemaakteonkosten en/of een niet-bovenmatig vacatiegeld;
 • de ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan dient inzicht te geven in de werkzaamheden die de ANBI heeft verricht met het oog op de verwezenlijking van haar doel, de wijze van verwerving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de ANBI en de besteding van dit vermogen;
 • het saldo dat resteert na opheffing van de ANBI  dient ten bate te komen van een ANBI met een soortgelijk doel als de opgeheven ANBI;
 • de kosten die de ANBI maakt, moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen die aangewend worden voor het realiseren van het doel van de ANBI;
 • de administratie van de ANBI moet aan bepaalde voorwaarden voldoen;
 • de ANBI is verplicht om op een internetsite een aantal wettelijk voorgeschreven gegevens te publiceren.

Een extra gift aan de Vrienden is altijd goed besteed! U kunt ook direct storten op ING rekening NL39INGB0001357803.

Uw gift zal worden gebruikt ten bate van ons actuele project.

Speel mee met de Vriendenloterij

voor de Vrienden van Blijdorp

Wist u dat de vereniging Vrienden van Blijdorp goed doel van de VriendenLoterij is? Door mee te spelen en voor de Vrienden als doel te kiezen draagt u extra bij aan onze vereniging. Zo maakt u kans op mooie prijzen en helpt u gelijk om Diergaarde Blijdorp nóg mooier te maken.
Speelt u al mee met de VriendenLoterij maar heeft u nog niet voor de Vrienden als te steunen doel gekozen? Dit kunt u eenvoudig doen door aan te geven dat u met de Vrienden mee wilt sparen.

De voordelen op een rijtje:

 • De helft van uw lotprijs gaat direct naar onze vereniging.
 • Als deelnemer van de VriendenLoterij maakt u iedere maand kans op meer dan 100.000 prijzen.

Ga dus naar www.vriendenloterij.nl en speel mee en kies voor onze vereniging. Ook hier maken Vrienden het verschil!

Gratis doneren

aan de Vrienden van Blijdorp

Help ons aan meer inkomsten! Onze vereniging is aangesloten bij SponsorKliks. Via deze weg kan onze vereniging door iedereen gratis worden gesponsord. Hoe werkt dat? Als u, voordat u een webwinkel bezoekt, via deze link (of klik hieronder op de banner) naar een aangesloten webwinkel gaat en daar iets koopt, krijgt onze vereniging een donatie. Het kost u dus niets extra’s!