21 april 2018: Algemene Ledenvergadering

21 april 2018 om 10.00 uur

 

A G E N D A 

 1. Opening en welkom
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22 april 2017
  De notulen zijn verkrijgbaar via ons secretariaat of via onze website, maar ook ter vergadering aanwezig
 3. Jaarverslag secretaris
  Klik HIER voor het schriftelijk jaarverslag
 4. Jaarverslag reiscoördinator
  Klik HIER voor het schriftelijk jaarverslag
 5. Verslag promotiewerkzaamheden
  Klik HIER voor het schriftelijk jaarverslag
 6. Verslag PR
  Klik HIER voor het schriftelijk jaarverslag
 7. Jaarverslag penningmeester
  Klik HIER voor het Financieel overzicht 2017 en voor de Begroting 2018 
 8. Verslag en benoeming kascontrolecommissie
 9. Bestuursverkiezing
  Aftredend volgens rooster zijn Peter Biesta en Inge Matheij.
  Voorgesteld wordt beiden her te benoemen
 10. Vaststelling contributie 2019
 11. Voorstel tot benoeming ereleden
 12. Stand van zaken jubileumjaar Vrienden van Blijdorp
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 Aansluitend op de Algemene Ledenvergadering vindt het seminar ‘Dierentuinen en natuurbescherming‘ plaats.