image
ALV VVB 22 april 2017 Blijdorppenning voor Arie Bos uit handen van jaap deJong - Greet van Norde - verkleind
 

Concept verslag Algemene Ledenvergadering Vereniging Vrienden van Blijdorp 2017

ALV 2017

Algemene ledenvergadering Vereniging Vrienden van Blijdorp op zaterdag 22 april 2017

De vergadering wordt door 143 leden en 99 introducé(e)s bezocht.

1. Opening en welkom

Voorzitter Marcel Kreuger opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom richt hij tot de aanwezige ereleden en leden van verdienste: mevrouw Swaep, de heer en mevrouw Wouterse en de heren Slijkoort, Aarssen, Van der Lugt, Van Leeuwen en Van Vuuren.

Van de heren en dames Noordemeer, Visee, Leerentveld, Lehr, Sambler, Dorresteijn, Damen, Gerritse-Ooms, Groenhorst, Visser-Noordijk, Van Beek-Boujer, Berger-Kindt, Guise, Huiskes en Tas is bericht van verhindering ontvangen.
Ook wordt de heer De Jong, directeur bestuurder a.i. van Diergaarde Blijdorp als speciale gast hartelijk welkom geheten.

Vervolgens staat Marcel stil bij het recente overlijden van de heer Gerritse, voormalig bestuurslid van de Vrienden en belast met de zorgen voor het promotieteam.


2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 23 april 2016

Naar aanleiding van punt 7 wordt geïnformeerd naar de stand van zaken rond het legaat. Penningmeester Arie Bos geeft aan, dat er binnen afzienbare tijd geen orang oetans in Blijdorp zullen komen en dat het bestuur daarom nog in overleg is met Blijdorp over een andere bestemming van het legaat. Dit zal vervolgens moeten worden voorgelegd aan de executeurs testamentairs. Ondertussen staat het legaat op een aparte (spaar)bankrekening geparkeerd.
Vervolgens worden de notulen onder dankzegging aan de 2e secretaris, mevrouw Matheij, ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.


3. Jaarverslag secretaris

Secretaris David Verhagen geeft aan, dat in het jaar 2016 er 128 nieuwe leden toegetreden zijn tot de vereniging. Helaas hebben ook 363 leden het lidmaatschap opgezegd. Het jaar is afgesloten met 4.877 leden (een negatief resultaat van 235). De dalende trend in leden zet zich voort en dit jaar was zelfs de grootste daling ooit. David roept de leden dan ook op om vrienden/bekenden lid van de vereniging te maken! Hij doet de suggestie om bijvoorbeeld oude Vriendennieuwsen neer te leggen op plekken, waar mensen in de gelegenheid zijn om ze in te zien; denk daarbij aan buurthuizen, de wachtruimte bij de tandarts. Hierdoor raken zij mogelijk geïnteresseerd in een lidmaatschap van de vereniging.

Vervolgens geeft David aan, dat in deze bestuursperiode een enquête onder de leden heeft plaatsgevonden met heel veel (positieve) reacties, er diverse beleidsstukken zijn opgesteld in het kader van de professionalisering van de vereniging (vrijwilligersbeleid) en geeft hij een kort inkijkje in de vacatures, die zijn ontstaan binnen het bestuur.

Via een beeldverslag over 2016 leidt David de aanwezigen langs een aantal zaken van het afgelopen jaar. Hij noemt specifiek het afscheid van de directeur van Blijdorp, Marc Damen, die zelf al 30 jaar lid is van onze vereniging is. Daarnaast memoreert hij de opening van de Koedoestal.

Gevraagd wordt of er een analyse is gemaakt van de redenen waarom leden het lidmaatschap opzeggen. David antwoordt dat het grootste deel van de leden bewust het lidmaatschap opzegt (voornamelijk om financiële redenen). Daarnaast betaalt een groot deel gewoon niet meer, ondanks herinneringsberichten; bij het kleinste deel wordt het lidmaatschap door overlijden beëindigd.

Vanuit de zaal wordt vervolgens gevraagd of er niet aan een fonds gedacht kan worden om die leden, die om financiële redenen opzeggen, te ondersteunen. Dit is niet het geval, maar de suggestie zal aandacht krijgen bij het bestuur.
Het volledige jaarverslag is gepubliceerd in Vriendennieuws en geeft geen aanleiding tot verdere vragen van de aanwezige leden.


4. Jaarverslag reiscoördinator

Het schriftelijk jaarverslag van de afdeling Reizen is eveneens in het laatste Vriendennieuws gepubliceerd.

Reiscoördinator Peter Biesta licht nog toe, dat in 2016 bezoeken werden gebracht aan verschillende tuinen in Frankrijk, Duitsland, België en Nederland; verdeeld over dit jaar zelfs 6 reizen. Op zich zijn alle reizen succesvol verlopen. Een Vriendenreis naar Wildlands Emmen was gepland, maar is Nuenen geworden, omdat er vanuit Emmen geen goed aanbod werd gedaan. Ook in 2016 was Auqazoo in Düsseldorf nog niet open en is hiervoor een alternatief gevonden. Het ziet er trouwens naar uit, dat dit jaar een reis naar Aquazoo wel door zal gaan. Via een beeldverslag (met muzikale ondersteuning van voorzitter Marcel Kreuger) volgt een impressie van de verschillende reizen.

De vergadering bedankt het reisteam, waaraan naast Peter ook Greet van Norde en Tineke Guise deelnemen, door middel van een applaus voor hun inzet om de reizen mogelijk te maken.
Als laatste deelt Peter nog mede, dat in 2013 een grote reis naar Californië is gemaakt voor 50-jarig bestaan van de Vereniging. Nu volgend jaar de vereniging 55 jaar bestaat zijn de voorbereidingen gestart voor een reis naar het Verre Oosten (Singapore/Maleisië). Berichtgeving hierover volgt zodra de contouren van de reis meer vast staan.


5. Verslag promotiewerkzaamheden

In aanvulling op hetgeen is opgenomen in het Vriendennieuws over alle promotieactiviteiten in het jaar 2016 geeft Martin van Brenen nog aan, dat al de collega’s van het promotieteam die in 2016 zijn toegetreden succesvol de basiscursus hebben afgelegd. Martin kijkt vervolgens eveneens via een beeldverslag terug op zijn periode als bestuurslid.

De winkels hebben in 2016 een omzet gedraaid van € 215.826,-- exclusief BTW; de winst die is gemaakt bedraagt € 104.157,-- en dat is een record. Als laatste wenst hij zijn opvolger in het bestuur succes bij het uitoefenen van deze functie en hij bedankt de leden, de vrijwilligers en het bestuur voor het vertrouwen dat in hem gesteld is.


6. Verslag PR

Bart Noordegraaf meldt dat, zoals secretaris David Verhagen ook heeft gezegd, in 2016 een behoorlijk aantal leden bij de vereniging is weggegaan. Hij geeft aan dat als de Vrienden in een jaar minder bijdraagt aan zaken in Blijdorp, dit meteen zijn weerslag heeft op het ledenaantal: “een koedoestal openen is niet zo aaibaar als wasberen”. De vereniging merkt dat meteen in de promotiemogelijkheden, die er zijn. Door de komende plannen, waarvan uitleg bij agendapunt 12, hoopt hij dan ook door een stevige promotie van de komende geschenken, meer leden te kunnen werven.

In het kader van de promotieactiviteiten is in 2016 een instagramaccount geopend. Op Facebook is de vereniging actief en ook via de Vriendenmail en Vriendennieuws. Het redactieteam van het Vriendennieuws wordt bedankt voor hun inzet om telkens weer een mooi Vriendennieuws neer te zetten.

Bart doet een oproep aan de leden om zich aan te melden voor de Vriendenmail; iedereen is dan meteen op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Er heeft één promotie-actie plaatsgevonden in 2016: als men lid werd kreeg men symbolisch een vlinderpop. Deze actie is jammer genoeg niet echt aangeslagen. Als laatste meldt Bart dat bij de Vriendenwinkel een aantal nieuwe aandachttrekkende banieren en doeken hangen om de aandacht op de vereniging te vestigen.


7. Jaarverslag penningmeester

Voorzitter Marcel Kreuger memoreert, dat dit een historisch moment is: het is de laatste keer dat Arie Bos in zijn hoedanigheid als penningmeester een toelichting verzorgt.
Arie geeft vervolgens aan, dat bij de tekst in het Vriendennieuws verzuimd is één rekening op te nemen; hierdoor is de vereniging wel € 3000,-- rijker dan vermeld in het Vriendennieuws.

Dan geeft hij aan, dat vorig jaar een erfenis is ontvangen, waarvoor de belastingdienst vroeg om successierechten (€ 165.000,--). Hiertegen is bezwaar gemaakt, aangezien de vereniging dit als ANBI-instelling niet hoeft te betalen. Dit besluit is dan ook teruggedraaid. De gederfde rente over de periode is ook terugontvangen en dit rentebedrag viel zelfs hoger uit dan verwacht.

Arie visualiseert vervolgens de ontvangsten en uitgaven met behulp van een aantal taartdiagrammen. Een zeer klein deel wordt bij de uitgaven uitgegeven aan de organisatie.

Eén van de leden merkt met betrekking tot de begroting op dat ten opzichte van de contributie over 2016 de contributie in de begroting voor 2017 een stijging vertoont, terwijl het ledenaantal terugloopt. Arie geeft aan, dat de vereniging altijd van het positieve uitgaat; een begroting is sowieso een inschatting en door het op deze manier op te nemen probeert het bestuur hier dus een positieve ombuiging in te maken.

Verder zijn er geen vragen over het financieel overzicht 2016 en de begroting 2017 die in het Vriendennieuws zijn gepubliceerd.


8.Verslag en benoeming kascontrolecommissie.

8.1 Verslag kascontrolecommissie over 2016 (door de heer Van Vuuren)


De voorzitter van de kascontrolecommissie, de heer Van Vuuren, geeft tevoren een kleine anekdote aan. Op weg naar de controle moet hij nog een boodschap doen. Toen hij vermeldde bij de zaak dat hij op weg was naar de controle van de Vrienden van Blijdorp ontving hij spontaan een gift van € 2.500,-- voor de Vrienden. Vervolgens bedankt de heer Van Vuuren Arie voor zijn jarenlange diensten als penningmeester voor de vereniging en gaat over tot het verslag van de kascontrolecommissie.

Op 21 februari 2017 is de financiële administratie door de kascontrolecommissie gecontroleerd. De commissie heeft van penningmeester Arie Bos volledig inzicht in de financiële administratie van de vereniging gekregen over het jaar 2016. De saldi van de bankrekeningen zijn correct in de boeken opgenomen. Deels via steekproeven is vastgesteld, dat de uitgaven goed zijn onderbouwd door toereikende stukken. Tevens is vastgesteld dat de financiële verantwoording van de bestuursleden verantwoordelijk voor de reizen en de winkel aan de daaraan gestelde eisen voldoet.

De commissie heeft de uitkomsten van het onderzoek met de penningmeester besproken en geconcludeerd dat de uitkomsten aan de gestelde verwachtingen voldoen.

De commissie adviseert de vergadering, het bestuur – en in het bijzonder de penningmeester – te dechargeren voor het beheer van de financiën in het verenigingsjaar 2016. Zij complimenteert Arie over de zeer verantwoorde en gedegen wijze waarop hij dit zeer verantwoordelijke werk verricht. De vergadering stemt hiermee in.

Voorzitter Marcel Kreuger bedankt de leden voor het vertrouwen dat in het bestuur wordt gesteld en de kascontrolecommissie voor het verrichte werk en er wordt als dank aan aftredend voorzitter van de kascontrolecommissie de heer Van Vuuren een bloemetje overhandigd.

8.2 Benoeming kascontrolecommissie

De heer Van Vuuren treedt af als voorzitter. De heer Scholten was lid en wordt voorzitter. Mevrouw Van Vuuren was lid en blijft lid. De heer Jansen was reservelid en wordt lid. De heer Henry Rutten meldt zich aan als reservelid.


9. Bestuursverkiezing

Aftredend volgens rooster zijn Arie Bos en Martin van Brenen. Beiden hebben zich niet herkiesbaar gesteld.

De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Benjamin Versluijs als penningmeester en René Huijer als vertegenwoordiger van het promotieteam in het bestuur. Zij stellen zichzelf voor.

Aangezien Arie 42 jaar als bestuurslid aan de Vrienden verbonden is geweest, wordt aan zijn afscheid bijzondere aandacht besteed. Buiten het feit dat hij namens de Vrienden een cadeau in de vorm van een weekendje weg krijgt aangeboden, bedankt de Diergaarde Blijdorp hem door Arie de allereerste penning uit te reiken voor mensen, die zich belangeloos extra hebben ingezet voor de Diergaarde. Deze bijzondere penning zal slechts eenmaal per jaar uitgereikt gaan worden. Na enkele lovende woorden van zowel voorzitter Marcel Kreuger en directeur bestuurder a.i. van Blijdorp Jaap de Jong geeft Arie aan de hand van een beeldverslag een impressie van de jaren, dat hij zich voor de Vrienden heeft ingezet. Ook mevrouw Swaep, echtgenote van één van de oprichters van de Vereniging, bedankt Arie voor zijn jarenlange inzet voor de Vrienden.

Tevens wordt van bestuurslid Martin van Brenen afscheid genomen. Na ook lovende woorden voor hem voor zijn inzet tijdens zijn bestuursperiode bedankt hij een ieder voor het vertrouwen, dat in hem is gesteld en overhandigt zijn ontvangen bloemen aan Greet van Norde: zijn steun en toeverlaat bij zijn werkzaamheden voor het promotieteam.

Naast de beide afscheiden grijpt Jaap de Jong deze gelegenheid aan om de volgende zaken onder de aandacht van de leden te brengen:
- Op 1 augustus zal Erik Zevenbergen als nieuwe directeur van Blijdorp met zijn werkzaamheden voor de Diergaarde gaan starten. Binnenkort wordt met het bestuur van de Vrienden overlegd hoe zijn introductie bij de vereniging zal plaatsvinden.

Hij geeft aan “misbruik” van deze gelegenheid te maken om reclame te maken voor het boek 25 jaar passie voor dierenfotografie van de huisfotograaf van Blijdorp: Rob Doolaard. Dit boek is in de winkel van Blijdorp te koop (en later ook in de Vriendenwinkel); van elk verkocht boek gaat € 1,-- naar de Stichting Natuurbehoud.

Het okapiverblijf, waaraan de Vrienden ook hebben meebetaald, is uitgeroepen tot het mooiste dierenverblijf in Nederland en het restaurant Poort van Azië heeft eveneens een award ontvangen voor mooiste restaurant in een dierentuin in de Benelux.


10. Vaststelling contributie 2018

Het bestuur stelt voor de minimumcontributie voor 2018 te handhaven op het bedrag van 2017 en vast te stellen op € 46,-. De vergadering gaat akkoord met het voorstel.


11. Voorstel tot benoeming van ereleden

Voorzitter Marcel Kreuger geeft het voorstel van het bestuur weer om de leden, die al 50 jaar getrouw lid zijn van onze vereniging tot erelid te benoemen voor de (financiële) ondersteuning, die zij gedurende al die jaren aan de vereniging hebben verleend. De vergadering stemt in met het voorstel de navolgende leden tot erelid te benoemen: de dames Vink en Hulshoff en de heren Boomsma, De Ruiter en Benner. De voorzitter overhandigt vervolgens aan het enige aanwezige erelid, de heer Benner, een bij de benoeming horende oorkonde en een bloemetje.


12. Toekomstige geschenken aan Blijdorp

Secretaris David Verhagen geeft aan dat er in overleg met de directie van Blijdorp voor de komende jaren een aantal projecten gekozen is voor een bijdrage van de Vrienden. Dit betekent, dat voor de navolgende projecten gespaard gaat worden:

In 2017: € 100.000,-- voor de dierenverblijven in het Natuurbehoudscentrum.

In 2018: € 1.000.000,-- voor het project eilandhoppen in het Oceanium 2.0

In 2019: € 100.000,-- voor een nieuw verblijf voor de toko toekans en hyacinthara’s bij Amazonica.

Tevens geeft David aan dat de Vrienden de flamingo’s nog niet vergeten zijn; het geld voor dit geschenk staat al klaar. En Blijdorp is ze zeker ook nog niet vergeten. Maar zoals bekend bij de leden, het flamingoverblijf ligt in een monumentaal deel van de tuin en momenteel wordt nog steeds onderzocht hoe dit project aangepakt moet worden.

Directeur bestuurder a.i. Jaap de Jong vraagt het woord en doet het volgende verzoek. In het verleden hebben de Vrienden bijgedragen aan Taman Indah. Dit gebouw is bouwkundig aan verbetering toe en daarnaast zijn de eisen op het gebied van dierenwelzijn veranderd en dit dierenverblijf voldoet nu niet meer aan die eisen. Aanpassing van het gebouw gaat veel kosten en het ligt in het monumentale deel van de tuin, dus de verwachting is dat dit ook weer lang gaat duren. Maar voor het dierenwelzijn wil Blijdorp wel dit jaar de betonnen vloer bij de olifanten vervangen door een zandvloer. Dit betekent voor deze dieren al een ongelooflijke verbetering. De vergadering gaat akkoord met deze gedachte en Blijdorp zal in gesprek gaan met het bestuur om dit zo snel mogelijk te kunnen realiseren.

Gevraagd wordt, waarom de € 1.000.000,-- voor het eilandhoppen in 2019 dan niet naar de olifanten kan gaan. Voorzitter Marcel Kreuger geeft aan, dat bij geschenken aan Blijdorp de lijn van Blijdorp zelf in deze wordt gevolgd. Op dit moment is prioriteit 1 het Oceanium en prioriteit 2 de olifanten. Bovendien kan er niet eerder dan in 2020 gestart worden met de (ver)bouw; dit kan echt niet sneller.


13. Rondvraag

13.1 Op dit moment staat het huis van Nico en Saar (de gibbons) in Taman Indah leeg; gevraagd wordt welke dieren hier geplaatst gaan worden. Medegedeeld wordt, dat momenteel de jaarvogels hier gehuisvest zijn.

13.2 Naar aanleiding van de mededeling, dat veel mensen om financiële redenen het lidmaatschap opzeggen, wordt de suggestie gedaan of voor hen overgegaan kan worden tot bijvoorbeeld een maandelijkse betaling. Hier zal het bestuur naar kijken, al wordt vanuit de zaal al opgemerkt dat dit zeer kostbaar is.


14. Sluiting

Voorzitter Marcel Kreuger bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit om 11.45 uur de vergadering. Hij wijst er nog op, dat aansluitend aan de vergadering nog de lezing door Anthony Sheridan plaatsvindt en daarna is er de afscheidsreceptie voor Arie Bos en Martin van Brenen in de Haaienzaal.

22 april 2017
Inge Matheij
2e secretaris


Terug