image
logo vvb
 

Concept verslag Algemene Ledenvergadering Vereniging Vrienden van Blijdorp 2016

ALV 2017

CONCEPT

Algemene ledenvergadering Vereniging Vrienden van Blijdorp op zaterdag 23 april 2016

De vergadering wordt door 155 leden en 95 introducé(e)s bezocht.

1. Opening en welkom


Voorzitter Marcel Kreuger opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom richt hij tot de aanwezige ereleden en leden van verdienste: de dames Groenhorst en Swaep en de heren Klapwijk, Slijkoort, Liefbroer, Wouterse, Van Leeuwen en Van Vuuren.

Van de heren en dames Van der Lugt, Berger, Doolaard, Van Beek, Visser, Dorresteijn, Sambler, Kramer, Gerritse, Gerritse, Balk en Guise is bericht van verhindering ontvangen. Vervolgens wordt de heer Marc Damen, directeur Diergaarde Blijdorp als speciale gast hartelijk welkom geheten. Marcel bedankt Blijdorp voor de hartelijke ontvangst.


2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 26 april 2015

De notulen geven geen aanleiding tot vragen en worden onder dankzegging aan de 2e secretaris, mevrouw Matheij, goedgekeurd en vastgesteld.


3. Jaarverslag secretaris

Het schriftelijke jaarverslag van de secretaris staat opgenomen in het Vriendennieuws.
In het jaar 2015 zijn 205 nieuwe leden toegetreden tot de vereniging. Helaas hebben ook 319 leden het lidmaatschap opgezegd. Het jaar is afgesloten met 5112 leden (een negatief resultaat van 114). De dalende trend in leden zet zich voort. Secretaris David Verhagen roept aanwezigen dan ook op om iemand lid van de vereniging te maken! Daarnaast verzoekt hij de aanwezigen hun e-mailadres door te geven. Via dit e-mailadres zijn de leden sneller te informeren over zaken die de vereniging aangaan.

Via een beeldverslag van 2015 leidt David vervolgens de aanwezigen nogmaals langs de vele hoogtepunten van het afgelopen jaar.
Als eerste noemt bij het afscheid van de vorige secretaris, Koos van Leeuwen, die als afscheidscadeau een bord met natuurbehoudsprojecten, waaraan de Vrienden hebben bijgedragen, heeft gekregen. Daarnaast memoreert hij de koninklijke onderscheiding van Arie Bos. Vervolgens noemt hij enkele activiteiten:

- Bij hoge uitzondering is er een kijkje buiten de tuin geweest: Miniworld, waar een gedeelte van Blijdorp in is opgenomen, is mede gefinancierd door de Vrienden. In april was de opening.

- De Vriendendag in maart waar veel vrijwilligers in touw waren om bezoekers te informeren over onze vereniging. De opening van het Congobiotoop was het hoogtepunt van die dag.

- Er is een symposium gehouden: dierentuin tussen idealisme en commercie.

- Als vereniging is er ook nog een prijs gewonnen: de Diamond Themepark Award.

- En als laatste heeft er dit jaar nog een tweede opening van een verblijf plaatsgevonden, namelijk dat van de rode panda’s. Dit laatste verblijf is mogelijk gemaakt dankzij een legaat.

Het volledige jaarverslag is gepubliceerd in Vriendennieuws en geeft geen aanleiding tot vragen van de aanwezige leden.


4. Jaarverslag reiscoördinator

Het schriftelijk jaarverslag van de afdeling Reizen is eveneens in het laatste Vriendennieuws gepubliceerd.

Reiscoördinator Peter Biesta licht nog toe, dat in 2015 bezoeken werden gebracht aan verschillende tuinen in Frankrijk, Duitsland, België en Nederland; verdeeld over dit jaar zelfs 6 reizen. Alle reizen zijn succesvol verlopen.

Nieuw dit jaar was de winterexcursie. Jammer genoeg was hiervoor iets minder belangstelling; waarschijnlijk als gevolg van het feit dat het niet op een zaterdag was, maar middenin de week en de excursie besloeg niet een gehele dag. Peter geeft vervolgens via een beeldverslag een impressie van de verschillende reizen.

De vergadering bedankt het reisteam, waaraan
naast Peter ook Greet van Norde en Tineke Guise deelnemen, door middel van een applaus voor hun inzet om de reizen mogelijk te maken.


5. Verslag promotiewerkzaamheden

Martin van Brenen geeft een toelichting op alle promotieactiviteiten in het jaar 2015. Hij vertelt aan de hand van een fotocollage hoe het hele proces rond de inkoop en verkoop verloopt. Daarnaast wijst hij op de promotieactiviteiten, die ook buiten de dierentuin plaatsvinden, het maken van foto’s voor kalenders, voor op mokken, etc.

De winkels hebben in 2015 een omzet gedraaid van € 226.229,-- exclusief BTW; de winst die is gemaakt bedraagt € 101.181,--. Dat is een mooi resultaat. Deze winst is wel iets gedaald ten opzichte van vorig jaar. Reden hiervoor is de aanschaf van nieuwe kleding, nieuwe kassa’s, nieuwe pinautomaten etc. In totaal zijn de winkels 42 dagen niet open geweest.

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag wordt aangegeven, dat het budget voor inkopen maandelijks bijgesteld kan worden. Het budget wordt door de penningmeester aan de hand van de gegevens van de omzet bepaald.

De heer Van Vuuren merkt op bewondering te hebben voor de inzet van de vrijwilligers die zoveel geld bij elkaar brengen dat ten goede komt aan de vereniging en vraagt om een applaus voor hen, waaraan de vergadering graag voldoet.


6. Verslag PR

Bart Noordegraaf meldt, dat er veel volgers op Facebook en Twitter zijn, al zitten deze mensen - leert de ervaring - hier niet in de zaal. Hij wijst op de website van de Vrienden en de Vriendenmail. Met betrekking tot dit laatste geeft hij - evenals David Verhagen eerder heeft gedaan - aan, dat het voor de vereniging belangrijk is als de e-mailadressen van de leden bekend zijn. Hierdoor kan het bestuur gauw inspelen op onverwachte gebeurtenissen. Hij noemt als voorbeeld de opening van het verblijf van de rode panda’s. Binnenkort zal naast Facebook en Twitter ook met Instagram gewerkt gaan worden.

Naast deze eigen kanalen van de vereniging is men afhankelijk van de media zelf. Dit is aardig gelukt in 2015: Miniworld, opening Okapiverblijf en de opening van het pandaverblijf leverden veel publiciteit op.

Zeker met de opening van het Okapiverblijf zijn Blijdorp en de Vrienden veel samen opgetrokken.
Bart wijst vervolgens op de campagne om nieuwe leden werven: wie nu vriend wordt, krijgt een vlinderpop in Amazonica. Door deze actie wordt gehoopt het aantal leden te vergroten.

Als aanvulling op hetgeen Bart heeft vermeld, geeft de voorzitter nog aan, dat het redactieteam van de Vrienden ook vier maal per jaar een mooi Vriendennieuws bij iedereen in de brievenbus laat vallen.


7. Jaarverslag penningmeester

Er zijn geen vragen over het financieel overzicht 2015 en de begroting 2016 die in het Vriendennieuws zijn gepubliceerd.

Penningmeester Arie Bos visualiseert de ontvangsten en uitgaven met behulp van een aantal taartdiagrammen. Hij noemt onder andere dat de contributie wat minder is dan vorig jaar; daarnaast wordt de rente ook steeds minder.

Vervolgens geeft hij uitleg over een ontvangen legaat, waarvan bepaald is dat dit slechts aan een orang oetanverblijf besteed mag worden. Hierover wordt overleg met betrokkenen gevoerd; er is nu nog geen uitsluitsel over te geven. Als laatste concludeert de Arie, dat de vereniging er gezond voor staat.

De heer Van Leeuwen vraagt naar aanleiding van de genoemde in situ projecten, waarom hierover niets gemeld is in het Vriendennieuws. Arie meldt, dat op dit punt nog op een reactie vanuit Blijdorp gewacht wordt.

De voorzitter geeft vervolgens aan, dat Arie volgend jaar zal aftreden als lid van het bestuur en dat de vereniging zich moet gaan voorbereiden op een “Arieloos” tijdperk.


8. Verslag en benoeming kascontrolecommissie

8.1 Verslag kascontrolecommissie over 2015 (door de heer Rutten)


Op 5 april 2016 is de financiële administratie door de kascontrolecommissie gecontroleerd. De commissie heeft van penningmeester Arie Bos volledig inzicht in de financiële administratie van de vereniging gekregen over het jaar 2015. De saldi van de bankrekeningen zijn correct in de boeken opgenomen. Deels via steekproeven is vastgesteld, dat de uitgaven goed zijn onderbouwd door toereikende stukken. Tevens is vastgesteld dat de financiële verantwoording van de bestuursleden verantwoordelijk voor de reizen en de winkel aan de daaraan gestelde eisen voldoet.

De commissie heeft de uitkomsten van het onderzoek met de penningmeester besproken en geconcludeerd dat de uitkomsten aan de gestelde verwachtingen voldoen.

De kascommissie adviseert de vergadering, het bestuur – en in het bijzonder de penningmeester – te dechargeren voor het beheer van de financiën in het verenigingsjaar 2015. Zij complimenteert Arie over de wijze waarop hij dit zeer verantwoordelijke werk verricht.
De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor het verrichte werk en de vergadering voor het vertrouwen dat in het bestuur wordt gesteld.

8.2 Benoeming kascontrolecommissie

De heer Rutten treedt af als voorzitter. De heer Van Vuuren was lid en wordt voorzitter. De heer Scholten was lid en blijft lid. Mevrouw Van Vuuren was reservelid en wordt lid. De heer Jansen meldt zich aan als reservelid.


9. Bestuursverkiezing

Aftredend volgens rooster zijn Marcel Kreuger en Bart Noordegraaf. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld.

De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Marcel Kreuger en Bart Noordegraaf in het bestuur.


10. Vaststelling contributie 2017

Het bestuur stelt voor de minimumcontributie voor 2017 te verhogen met € 2,- en vast te stellen op € 46,-. De ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel.


11. Voorstel tot benoeming van ereleden

De voorzitter Marcel Kreuger geeft het voorstel van het bestuur weer om de leden, die al 50 jaar getrouw lid zijn van onze vereniging tot erelid te benoemen voor de (financiële) ondersteuning, die zij gedurende al die jaren aan de vereniging hebben verleend.

De vergadering stemt in met het voorstel de navolgende leden tot erelid te benoemen: de heren Wolterbeek, Leerentveld, Visee en Aarsen.

Aan de aanwezige nieuwe ereleden overhandigt de voorzitter vervolgens een bij de benoeming horende oorkonde en een bloemetje. Aangezien de heer Wolterbeek hierbij niet zelf aanwezig kon zijn, is zijn echtgenote in zijn plaats aanwezig.


14. Rondvraag

14.1 Een lid vraagt of het mogelijk is voortaan 1 Vriendennieuws te ontvangen. Aangezien zowel hij als zijn echtgenote lid zijn ontvangt hij er nu 2. David Verhagen geeft aan, dat dit mogelijk is; dit moet even worden doorgegeven aan het secretariaat. De heer Van Leeuwen doet de suggestie om het over-exemplaar bij de tandarts of iets dergelijks neer te leggen. Dan kan het exemplaar werken als promotiemateriaal.

14.2 Eén van de leden mist nog steeds de weidevogels. De voorzitter geeft aan, dat de Vrienden hier niet over gaan. Blijdorp bepaalt hoe de diergaarde eruit gaat zien en welke dieren gehouden worden en welke niet. De vereniging kan alleen bepalen of zij wel of niet aan een bepaald verblijf mee wil betalen of niet.

14.3 Op de vraag of er ook eens aan botanische aspecten in de dierentuin gegeven kan worden, verwijst de voorzitter naar het antwoord dat hij heeft gegeven op de vraag over de weidevogels. Blijdorp is hierin leidend en niet de Vrienden.


15. Sluiting

Voorzitter Marcel Kreuger bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit om 12.00 uur de vergadering. Hij wijst er nog op, dat om 15.00 uur de opening plaats zal vinden van het geschenk voor 2016 van de Vrienden: de Koedoestal.

Vervolgens geeft hij het woord aan de directeur van Blijdorp, Marc Damen, die de ledenvergadering bijpraat over het wel en wee in de dierentuin.

23 april 2016
Inge Matheij
2e secretaris

Terug