Financieel overzicht 2014

ALV 2014

BEGROTING 2014

ONTVANGSTEN


Contributie - 275.000,-
Giften en legaten - 25.000,-
Rente - 10.000,-
Legaten - 100.000,-
Verkopen - 200.000,-
Ex voorzieningen - 650.000,-

Totaal - 1.260.000,-


UITGAVEN

Vriendennieuws - 55.000,-
Administratiekosten - 10.000,-
Diversen - 3.000,-
Promotiekosten - 5.000,-
Inkopen - 80.000,-
In-en verkoopkosten - 7.000,-
Geschenk Vlinderproject - 10.000,-
Geschenk Hart van Afrika - 650.000,-
Voorzieningen - 440.000,-

Totaal - 1.260.000,-


***

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

BATEN


Contributie - 268.530,-
Giften - 90.110,-
Legaten - 227.883,-
Rente - 24.964,-
Reizen - 115.881,-
Verkopen - 192.915,-
Ex Voorzieningen - 300.000,-

Totaal - 1.220.283,-


LASTEN

Vriendennieuws - 59.468,-
Administratiekosten - 11.314,-
Diversen - 2.672,-
Promotiekosten - 8.075,-
Reizen - 105.203,-
Inkopen - 86.763,-
In- en Verkoopkosten - 11.234,-
Geschenk Vlinderproject - 10.000,-
Geschenk Amazonica - 190.000,-
Geschenk Hart van Afrika - 100.000,-
Voorzieningen - 634.850,-
Voordelig saldo - 703,-

Totaal - 1.220.283,-


***

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA

Liquide middelen


Rekening courant - 145.992,-
Spaarrekeningen - 806,905,-
Waarde goederen - 15.652,-
Te ontvangen bedragen - 1.538,-

Totaal - 970.089,-


PASSIVA

Reeds ontvangen contributie - 128.896,-
Te betalen rekeningen - 2.874,-
Te betalen BTW - 3.948,-
Voorzieningen - 823.000,-
Vermogen - 11.371,-

Totaal - 970.089,-

Terug