Financieel Overzicht 2012

BEGROTING 2012

ONTVANGSTEN


Contributie - 275.000,-
Giften en legaten - 50.000,-
Rente - 24.000,-
Verkopen - 220.000,-
Ex voorzieningen - 400.000,-

Totaal - 969.000,-


UITGAVEN

Vriendennieuws - 48.000,-
Administratiekosten - 5.000,-
Diversen - 5.000,-
Inkopen - 85.000,-
In-en verkoopkosten - 11.000,-
Geschenk AziŽhuis - 100.000,-
Geschenk Amazonica - 300.000,-
Voorzieningen - 400.000,-

Totaal - 969.000,-


***

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011

BATEN


Contributie - 258.854,-
Giften - 28.973,-
Legaten - 43.334,-
Rente - 18.793,-
Reizen - 42.185,-
Verkopen - 198,626,-
Ex Voorzieningen - 75.000,-
Ndelig saldo - 1.421,-

Totaal - 667.186,-


LASTEN

Vriendennieuws - 44.389,-
Administratiekosten - 7.809,-
Diversen - 2.753,-
Reizen - 37.109,-
Inkopen - 91.750,-
In- en Verkoopkosten - 14.300,-
Promotiekosten - 14.076,-
Geschenk gieren wevers - 10.000,-
Geschenk Wasberen - 65.000,-
Voorzieningen - 380.000,-

Totaal - 667.186,-


***

BALANS PER 31 DECEMBER 2011

ACTIVA

Liquide middelen


Rekening courant - 190.648,-
Spaarrekeningen - 926.230,-
Waarde goederen - 27.604,-
Te ontvangen bedragen - 7.828,-

Totaal - 1.152.310,-


PASSIVA

Reeds ontvangen contributie - 130.185,-
Te betalen rekeningen - 6.945,-
Te betalen BTW - 3.348,-
Voorzieningen - 1.002.000,-
Vermogen - 9.832,-

Totaal - 1.152.310

Terug