Huishoudelijk Reglement Vereniging Vrienden van Blijdorp

Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 26 april 2015

Huishoudelijk Reglement Vereniging Vrienden van Blijdorp

Artikel 1,

DEFINITIES

Met inachtneming van het dienaangaande in de Statuten bepaalde, wordt in dit reglement verstaan onder:

- bestuur
het conform artikel 9, lid 1 van de statuten benoemde bestuur

- gewone leden
leden conform artikel 4, lid 2 van de statuten

- ereleden
leden die conform artikel 4, lid 3 van de statuten als zodanig zijn benoemd

- leden van verdienste
personen die conform artikel 4, lid 4 van de statuten als zodanig zijn benoemd


CONTRIBUTIE

Artikel 2


Zij die op 1 maart hun contributie voor het lopende verenigingsjaar niet hebben voldaan, worden door de secretaris nogmaals schriftelijk verzocht voor betaling zorg te dragen. De toezending van het periodiek uitgegeven verenigingsorgaan zal geschorst worden tot betaling heeft plaatsgevonden. Indien de contributie 3 weken na de aanmaning door het betreffende lid nog niet is betaald, zal het bestuur overgaan tot schriftelijke opzegging namens de vereniging als bedoeld in artikel 6, lid 1.c van de statuten.


TAKEN VAN HET BESTUUR

Artikel 3


1. De taken van het bestuur omvatten onder andere:

- het algemeen beleid;
- rekening en verantwoording over het geldelijk beheer;
- het doen van mededelingen door middel van convocaties en/of het verenigingsorgaan.

2. Het bestuur kan uitvoerende werkzaamheden voortvloeiend uit de in lid 1. bedoelde taken laten verrichten door leden die geen deel uitmaken van het bestuur. Op verzoek van het bestuur mogen deze personen de bestuursvergadering bijwonen. Slechts op verzoek van het bestuur mogen zij in de bestuursvergadering het woord voeren, maar zij mogen niet aan stemmingen deelnemen.

Artikel 4

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. Bij belet of ontstentenis van de voorzitter neemt de vice-voorzitter deze taak waar. Is laatstgenoemde niet beschikbaar, dan wordt de leiding in overleg bepaald.

Artikel 5

De secretarissen voeren de correspondentie.
De eerste secretaris houdt het ledenregister bij.

De tweede secretaris houdt de notulen van de bestuursvergaderingen en van de Algemene Ledenvergaderingen bij.

Artikel 6

De penningmeester is belast met de inning van de contributie en het beheer van de gelden van de vereniging. Hij stelt jaarlijks een begroting op die aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. Bij belet of ontstentenis van de penningmeester wijst het bestuur één der andere bestuursleden aan ter vervulling van de functie.

Bij aftreden draagt de penningmeester de bezittingen van de vereniging en van de daarvan gevoerde administratie, voor zover deze feitelijk onder zijn beheer zijn, binnen een maand na de benoeming over aan de door het bestuur benoemde opvolger. Is die op het moment van aftreden niet bekend, dan worden alle bescheiden aan de voorzitter overgedragen.

Artikel 7

De leden van het bestuur hebben te allen tijde toegang tot en recht van inzage in de boeken van de penningmeester en de administratie van de vereniging.

Artikel 8

De niet onmiddellijk benodigde kasmiddelen van de vereniging worden op solide wijze ter beoordeling van het bestuur beheerd.


BESTUURSBENOEMING

Artikel 9


Het bestuur doet aan de leden uiterlijk 21 dagen voor de Algemene Ledenvergadering waarin de benoeming aan de orde is, schriftelijk een voordracht van nieuwe bestuursleden.
Indien gewenst wordt er een stembureau ingericht, bestaande uit twee leden aangevuld met één niet aftredend bestuurslid.


BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 10


Bestuursvergaderingen worden minimaal zes maal per jaar gehouden.


KASCOMMISSIE

Artikel 11


1. De commissie bestaat uit drie leden en één plaatsvervangend lid. Zij worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

2. De leden van deze commissie hebben vanaf hun benoeming ieder zitting voor drie jaar, nadat ze eventueel één jaar plaatsvervangend lid zijn geweest. Elk jaar treedt het langst zittende lid af en zal - als regel - het plaatsvervangend lid tot lid worden benoemd.

3. Leden van deze commissie maken geen deel uit van het bestuur.

4. De commissie kan gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren inzake het te voeren financieel beleid.


COMMISSIES TEN BEHOEVE VAN BIJZONDERE TAKEN

Artikel 12


1.a. Indien het bestuur conform artikel 18, lid 1 van de statuten permanente of tijdelijke commissies heeft ingesteld dient minimaal één lid van het bestuur in die commissie vertegenwoordigd te zijn.

1.b. De leden van de commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Het bestuur delegeert de hieruit voorvloeiende bestuurstaken en verantwoordelijkheden aan de betreffende bestuursleden.

2. De commissieleden mogen naar buiten toe informatie verstrekken, met dien verstande, dat zij de vereniging niet kunnen verbinden of verplichten en de eventuele vertrouwelijkheid van de hen ter beschikking staande informatie dienen te onderkennen en te respecteren.

3. Commissieleden mogen alleen na overleg met het betrokken bestuurslid namens de vereniging optreden.


ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 13


Dit reglement treedt in werking na vaststelling door de Algemene Ledenvergadering. De vastgestelde tekst van dit reglement zal, ook na volgende wijzgingen, in het eerstkomende verenigingsorgaan worden gepubliceerd. Nieuwe leden ontvangen op aanvraag deze tekst met die van de statuen bij hun lidmaatschapskaart.


Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering

Rotterdam, 26 april 2015.