Statuten van de Vereniging Vrienden van Blijdorp

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Vrienden van Blijdorp. Zij wordt bij afkorting ook genaamd: Blijdorp-Vrienden.

2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.


DOEL

Artikel 2

1. De vereniging stelt zich ten doel het opwekken van belangstelling voor, alsmede het steunen van de Diergaarde Blijdorp van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: - het bijeenbrengen van gelden en het doen van giften in geld of natura aan de Diergaarde Blijdorp; - het geven van bekendheid aan het doel en streven van culturele zoologische tuinen; - het organiseren van (promotie)activiteiten.


DUUR

Artikel 3

1. De vereniging is opgericht op negen januari negentienhonderddrieenzestig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.


LIDMAATSCHAP

Artikel 4

1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en leden van verdienste.

2. Gewone leden zijn natuurlijke en rechtspersonen, die zich als zodanig hebben aangemeld bij het bestuur. Bij aanmelding van een minderjarige als lid is een schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoor¬digers vereist.

3. Leden, die zich jegens de vereniging of in het kader van de doelstellingen der vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur, tot erelid worden benoemd.

4. Personen, die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor de vereniging kunnen door het bestuur aan de algemene ledenvergadering worden voorgedragen voor de onderscheiding van lid van verdienste.


Artikel 5

1. Het bestuur is bevoegd een lid dat zich aanmeldt, zonder opgave van redenen te weigeren.

2. Bij weigering door het bestuur staat voor de aanvrager beroep open op de algemene ledenvergadering, die alsnog tot toelating kan besluiten.


EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid; is een rechtspersoon lid, dan eindigt het lidmaatschap wanneer deze ophoudt te bestaan; b. door schriftelijke opzegging door het lid; c. door schriftelijke opzegging door het bestuur namens de vereniging; d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid is uitsluitend mogelijk tegen het eind van het verenigingsjaar en geschiedt door schriftelijke kennisgeving, welke voor 1 december in het bezit moet zijn van de penningmeester.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan onmiddellijk geschieden wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, binnen de gestelde termijn niet aan de financiële verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan en/of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten, doch slechts wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging, dan wel indien een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ingeval van ontzetting wordt het betrokken lid onverwijld bij aangetekende brief, onder opgave van redenen, van het ontzettingsbesluit in kennis gesteld. Gedurende een maand na ontvangst van die brief heeft de betrokkene de mogelijkheid van beroep op de ledenvergadering, welke daartoe op verzoek van het betrokken lid door het bestuur zal worden bijeengeroepen. Het beroep dient bij aangetekende brief, gericht aan het bestuur, te worden ingesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies, welke hij in de vereniging bekleedt. Het besluit der algemene ledenvergadering op het beroep zal moeten worden genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Het bestuur dient desgevraagd aan de algemene ledenvergadering inzage te verlenen van de tussen het bestuur en het betrokken lid gevoerde correspondentie.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, wordt geen restitutie verleend van de betaalde contributie.

6. De secretaris houdt regelmatig een verenigingsregister bij, waarin de namen en adressen van de leden worden vermeld. Alle wijzigingen in deze gegevens moeten onmiddellijk worden opgegeven aan de secretaris. Oproepen en kennisgevingen geschieden rechtsgeldig aan de in het ledenregister vermelde adressen.


GELDMIDDELEN

Artikel 7

1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit: a. de contributie der gewone leden; b. legaten, erfstellingen en schenkingen; c. opbrengsten van door de vereniging georganiseerde activiteiten; d. alle andere verkrijgingen en baten.

2. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het minimumbedrag wordt vastgesteld in een algemene ledenvergadering voorafgaande aan het volgende verenigingsjaar.

3. De contributie dient jaarlijks voor 1 maart te worden voldaan.

4. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van betaling. Het bestuur is bevoegd aan anderen, in bijzondere gevallen, ontheffing van de verplichting tot contributiebetaling te verlenen.


BESTUUR

Artikel 8

1. De bestuursleden van de vereniging worden gekozen door de algemene ledenvergadering uit de gewone leden. Het aantal bestuursleden bedraagt ten minste vijf.

2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

3. De functie van secretaris en penningmeester kan in n persoon verenigd zijn.

4. Een bestuurslid wordt gekozen uit een voordracht. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ten minste vijfentwintig gezamenlijk handelende gewone leden. De voordrachten worden bij oproeping minimaal eenentwintig dagen voor de algemene ledenvergadering medegedeeld. Een voordracht door vijfentwintig of meer gewone leden moet minimaal achtentwintig dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend en uit deze opgave moet blijken dat de kandidaat met zijn kandidaatstelling instemt.

5. Indien er meer dan n voordracht is, geschiedt de verkiezing uit die voordrachten.


BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging behoudens de beperkingen door de wet en deze statuten gesteld.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

3. De vereniging wordt in en buiten rechte door ten minste twee gezamenlijk handelende bestuursleden vertegenwoordigd.

4. Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van het bestuur om voor bepaalde gevallen speciale volmachten te verstrekken.


BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 10

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden dit wenselijk acht(en) .

2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering alsmede van elk besluit genomen met inachtneming van het bepaalde in lid 3, worden notulen opgemaakt, die na vaststelling op de eerstvolgende vergadering door de voorzitter worden ondertekend.

3. Het bestuur kan buiten de vergadering - schriftelijk of telefonisch - ook geldige besluiten nemen, mits deze besluiten bij meerderheid van stemmen door alle bestuursleden worden genomen en mits geen der bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Van deze besluiten worden notulen gemaakt, die gehecht zullen worden aan de notulen van de eerstkomende vergadering.

4. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van n stem.

5. Door een meerhoofdig bestuur kunnen besluiten slechts worden genomen in een vergadering waarvoor alle bestuursleden zijn opgeroepen en waarin meer dan de helft van het aantal aanwezig is. Is het quorum niet aanwezig, dan kan in de eerstvolgende vergadering, na minimaal twee weken, doch uiterlijk binnen acht weken daarna, worden besloten ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.

6. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

7. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.


EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK AFTREDEN

Artikel 11

1. Jaarlijks treden ten minste twee der bestuursleden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster. De aftredende bestuursleden zijn, indien zij daartoe bereid zijn, direct herkiesbaar.

2. Een tussentijds gekozen bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van het afgetreden bestuurslid.

3. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: - door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; - wanneer het bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest; en - door bedanken.


ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 12.

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt ten minste n ledenvergadering gehouden, waarbij in ieder geval worden behandeld: a. notulen van de vorige ledenvergadering; b. periodieke verkiezing van de bestuursleden; c. uitbrengen van het jaarverslag door het bestuur, waar in rekening en verantwoording van het geldelijk beheer in het afgelopen jaar, en een begroting voor het komend jaar; d. verslag omtrent het financieel beheer door de in de vorige jaarvergadering benoemde commissie; e. benoeming van de kascommissie voor het volgende boekjaar; f. vaststelling van de contributie voor het volgende verenigingsjaar; g. rondvraag.

3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. De leden worden tot het bijwonen van een vanwege het bestuur bijeen te roepen algemene vergadering opgeroepen door de secretaris, middels een schriftelijke uitnodiging of een kennisgeving in het verenigingsorgaan aan het laatstgenoemde adres in het verenigingsregister. De uitnodiging vermeldt de agenda van de vergadering en de oproep vindt plaats uiterlijk eenentwintig dagen voor de komende vergadering.

5. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van vijftig stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken; het verzoek dient met redenen omkleed te zijn. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept, of bij advertentie in een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Artikel 13

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben leden, ereleden en leden van verdienste, alsmede diegenen die als lid geweigerd zijn en ingevolge het bepaalde in artikel 5 lid 2 van de statuten beroep doen op de algemene ledenvergadering. Ingeval van schorsing is de toegang tot de algemene ledenvergaderingen aan het betrokken lid ontzegd, behoudens het recht op verantwoording betreffende die schorsing.

2. Over toelating van anderen beslist het bestuur.


VOORZITTERSCHAP/NOTULEN Artikel 14

1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger of, bij ontstentenis van deze bestuursleden, door een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene ledenvergadering daar in.

2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering wordt door het bestuur of een ander door de voorzitter van de ledenvergadering daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht in de eerstvolgende ledenvergadering.


BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15

1. Ieder lid heeft ter vergadering n stem.

2. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Stemmingen betreffende personen geschieden met gesloten briefjes.

3. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, is het verworpen.

4. Voor het geval dat bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien meer personen evenveel stemmen op zich verenigen en voor herstemming in aanmerking zouden komen, zal door loting worden beslist, welke twee personen voor herstemming in aanmerking komen. Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

5. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid uitbrengen.Een als zodanig gemachtigd lid kan slechts twee andere leden vertegenwoordigen.

6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een beslissing is genomen, is beslissend; wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel de juistheid daarvan door een stemgerechtigde betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering dit verlangt; door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.


JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 16

1. Het boekjaar loopt van1 januari tot en met 31 december van elk jaar.

2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken.

3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van drie personen en een reservepersoon, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de door de penningmeester gevoerde administratie en de daaruit opgemaakte rekening en verantwoording, aan de hand waarvan zij de algemene ledenvergadering adviseert. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering strekt het bestuur tot dcharge van het gevoerde financile beleid.

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.


COMMISSIES

Artikel 17

1. Voor bijzondere taken kunnen aparte commissies, al dan niet bestaande uit leden of bestuursleden, door de algemene ledenvergadering of het bestuur worden ingesteld.

2. Samenstelling, rechten en plichten der commissies worden bij of zo spoedig mogelijk na hun instelling bij huishoudelijk reglement bepaald, met dien verstande, dat zij verantwoording verschuldigd zijn aan het orgaan, dat de betreffende commissies heeft ingesteld.


STATUTENWIJZIGING

Artikel 18

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zullen worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste n maand.

2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste tien dagen voor de ledenvergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de ledenvergadering wordt gehouden. Deze plaats moet in de oproep vermeld staan.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. 4. Een besluit tot wijziging der statuten is eerst van kracht, zodra deze bij notarile akte is geconstateerd.


ONTBINDING

Artikel 19

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. De algemene ledenvergadering geeft een bestemming aan het batig saldo na vereffening, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met de oorspronkelijke doelstelling, zoals omschreven in artikel 2.

Artikel 20

1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, wijzigen of aanvullen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.